Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол чергових загальних зборів 18.03.2013р.


ПРОТОКОЛ № 12/03/18-01

чергових Загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

(надалі - Товариство)

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304                                            «18» березня 2013 року

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12.03.2013 року.

 

Збори відкрив Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Едуард Іванович, який повідомив присутнім про прийняття Біржовою радою рішення (протокол засідання Біржової ради                                          від 24.01.2013 року) про призначення реєстраційної комісії у складі: Голова реєстраційної комісії Філіпська Олена Вікторівна.

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Шишков Станіслав Євгенійович –  директор Товариства.

Кравчук Яна Валеріївна – головний бухгалтер Товариства.

Клименко Олена Леонідівна – економіст відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів.

      

Слухали:

Філіпську О.В. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 4 (чотири) фізичні особи та 21 (двадцять одна) юридична особа, які у сукупності володіють 5 000 000 000  штук простих іменних акцій та мають право голосувати на зборах.

На початок проведення загальних зборів акціонерів зареєстровано 2 (два) представника акціонера, що володіють простими іменними акціями Товариства у кількості 4 736 105 211  штук, що складає    94,7221 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60% голосів.

 

Слухали:

Голову зборів Мілюшко Е.І, який оголосив чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомив присутніх про затверджений Біржовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

4 питання:  Звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

 

Голосування з питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з дев’ятого питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

 

         

1 питання. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Голова Біржової ради Мілюшко Е.І, який запропонував обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Клименко Олену Леонідівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 736 105 211  голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Клименко Олену Леонідівну.

 

2 питання. Обрання лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Голова лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна – головний бухгалтер Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 736 105 211  голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Голова лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна.

 

3 питання. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

Виступив: Шишков Станіслав Євгенійович –  директор Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити:

1.       Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;

2.       Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 736 105 211  голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

 

4 питання. Звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік.

Виступив: Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який доповів звіт Біржової ради про роботу Товариства у 2012 році. Голова Біржової ради Товариства повідомив про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства, а також те, що на підставі проведених перевірок недоліків в роботі виконавчого органу Товариства виявлено не було. Виконавчий орган Товариства не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства. 

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова зборів, який запропонував затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 736 105 211  голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік.

 

5 питання. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за                  2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 736 105 211  голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

 

6 питання. Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 736 105 211  голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

 

7 питання.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.     

Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.    

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 736 105 211  голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.    

 

8 питання.  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 736 105 211  голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

У зв’язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розвиток та не підлягає розподілу між його акціонерами, прийняти рішення:

1.Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на                31.12.2012 року, на формування Резервного капіталу Товариства;

2. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на                31.12.2012 року, на розвиток Товариства.

 

 

 

9 питання. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 736 105 211  голосів, що складає 94,7221 % голосів акціонерів від їх загальної кількості,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2.  Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства запитав чи є у присутніх питання або зауваження та повідомив, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрив збори.

 

 

 

Голова зборів                          ___________             Е.І. Мілюшко

 

 

Секретар зборів                      ___________             О.Л. Клименко

ProEmitent.INFO